ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน / อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
                      เลขที่บ้านบ่งบอกความเป็นไปในการอยู่อาศัย-ทำการค้า ดังนั้นถ้าเข้าใจความหมาย หลักการ
      หมายเลข ก็จะล่วงรู้ความเป็นไปในอนาคตของการอยู่อาศัย-ทำการค้า ภายในบ้านหรืออาคารแห่งนั้น
                      หลักเกณฑ์การทำนายคือต้องบวกรวมเลขที่บ้านทุกหมายเลข ดังนี้
 
                         บวกรวมหมายเลขทุกหมายเลขไม่ว่าจะประกอบด้วย ทับ ( / ) หรือขีด ( - )  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์   หลักเดียวหรือสองหลัก   เช่น   บ้านเลขที่ 657
         (6+5+7= 18)  ถือเป็นบ้านเลขที่รวมเท่ากับ 18,  บ้านเลขที่ 76 (7+6 = 13) ถือเป็นบ้านเลขที่รวมเท่ากับ 13

                         บ้านเลขที่ประกอบด้วย   ( / )     เช่น  89/203  (8+9+2+0+3 = 22)   ถือเป็นบ้านเลขที่รวมเท่ากับ 22,    บ้านเลขที่ 60/5 (6+0+5 = 11)    ถือเป็น          บ้านเลขที่รวมเท่ากับ 11
                         บ้านหลังเดียวแต่เลขที่ประกอบด้วยขีด   เช่น  100-1  (1+0+0+1 = 2)   ถือเป็นบ้านเลขที่รวม เท่ากับ 2, บ้านเลขที่ 99-6 (9+9+6 = 24) ถือเป็น          บ้านเลขที่ รวมเท่ากับ 24
                         บ้านเลขที่ประกอบด้วยอักษร  ไม่ว่าภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย  ต้องเทียบอักษรเป็นหมายเลขและบวกรวมกันทั้งหมด เช่น บ้านเลขที่ 19 ข
         (1+9+2 = 12) ทั้งนี้อักษร ข เท่ากับ 2 ดังนั้นถือเป็นบ้านเลขที่รวมเท่ากับ 12, บ้านเลขที่ 9A (9+1 = 10)  อักษร A  เท่ากับ 1  ถือเป็นบ้านเลขที่รวมเท่ากับ
         รวมเท่ากับ 10 เป็นต้น

                         กรณีบ้านเลขที่หมายเลขเดียว หรือบวกรวมกันผลลัพธ์ไม่เกิน 10
                         เช่น บ้านเลขที่ 1, บ้านเลขที่ 2, บ้านเลขที่ 3 .. ถึงบ้านเลขที่ 9 ไม่มีหมายเลขอื่นบวกให้ใช้หมายเลขบ้านนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องหาหมายเลขบวก
         หรือบ้านเลขที่ 10, บ้านเลขที่ 20, บ้านเลขที่ 30 ..ถึงบ้านเลขที่ 90 บวกแล้วผลลัพธ์เท่ากับ 1, 2, 3 กระทั่ง 9 ให้ใช้ผลลัพธ์นั้น ๆ ทำนาย
                         หรือบ้านเลขที่ 11 (1+1 = 2) ถือเป็นบ้านเลขที่รวมเท่ากับ 2, บ้านเลขที่ 51 (5+1=6) ถือเป็นบ้านเลขที่รวมเท่ากับ 6
                         กรณีเดียวกันนี้ อาจจะสงสัยว่า กรณีบ้านเลขที่บวกรวมกัน ผลลัพธ์เลขสองหลัก เช่น บ้านเลขที่ 89/203 (8+9+2+0+3 = 22) ผลลัพธ์ 22 เช่นนี้
         จะต้องบวก 22 อีกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 4 อีกหรือไม่ ?


                         หรือกรณีดังกล่าวจะใช้บ้านเลขที่รวมเท่ากับ 22 หรือ 4
                         คำตอบคือบ้านเลขที่รวมเท่ากับ 22 ทั้งนี้แนวทางบวกเลขที่บ้านบวกครั้งเดียวเท่านั้น ผลลัพธ์หลักเดียวหรือสองหลักให้ใช้ตรงนั้นทำนาย
                         ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน  ไม่ใช่เลขศาสตร์  ไม่ใช่ทำนายแค่หมายเลข  แต่.. หมายเลขจะบ่งบอกความเป็นไปในการอยู่อาศัย  หรือทำการค้าร้อยละ 80
         ดังนี้ สำหรับเลขที่บ้านประกอบด้วย ( / ) กรณีบ้านชั้นเดียว  พื้นที่ตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านยาว 14 เมตร  เลขที่บ้านหน้าทับ  จะส่งผลอิทธิพลกับบ้าน
         ประมาณ 7 เมตรตั้งแต่หน้าบ้านถึงกึ่งกลางบ้าน และเลขที่บ้านหลังทับจะส่งอิทธิพลกับบ้าน 7 เมตรตั้งแต่กึ่งกลางถึงหลังบ้าน

                         เช่นเดียวกัน  บ้าน อาคารมากกว่าหนึ่งชั้น  เลขที่ประกอบด้วยทับ ( / )  เลขที่หน้าทับจะส่งผลกับชั้นล่างหรือ ครึ่งหนึ่งตามอัตราความสูงของ
         บ้านหรืออาคารนั้น และเลขที่หลังทับ จะส่งอิทธิพลกับส่วนบนของบ้านหรืออาคารดังกล่าว
                         ตัวอย่าง บ้านเลขที่ 89/203
                         ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียว ความยาว 14 เมตร หมายเลข 89 จะส่งอิทธิพลกับพื้นที่ 7 เมตรตั้งแต่หน้าบ้านถึงกึ่งกลางบ้าน และ 203 จะส่งอิทธิพลกับ
         พื้นที่ 7 เมตรตั้งแต่กึ่งกลางบ้านถึงหลังบ้าน หรือถ้าบ้านสองชั้น เลขที่ 89 จะส่งผลอิทธิพลกับพื้นที่ชั้นล่าง 203 จะส่งอิทธิพลกับชั้นบน

                         นอกจากนี้เลขที่บ้านไม่ใช่สิ่งเดียว ดังกล่าวข้างต้น เลขที่บ้านจะบ่งบอกความเป็นไปในการอยู่อาศัย ทำการค้าร้อยละ 80
                         ที่เหลือร้อยละ 20  ประกอบด้วย ฮวงจุ้ยภายนอก  ได้แก่ หนึ่งถนน ลำคลองหรือเส้นทางสัญจร, สองบ้าน อาคาร ต้นไม้ เสาไฟฟ้า เสาสัญญาณ
         ภูเขา ฯลฯ ที่รายล้อมบ้าน อาคารหลังนั้น, สาม ทิศทาง และสี่ รูปทรงบ้าน อาคารนั้น ๆ
                         ฮวงจุ้ยภายใน ได้แก่ สี แสง รูปทรงเครื่องเรือนและธีม (Theme) ของการตกแต่ง สุดท้ายคือพื้นที่ว่างภายในบ้าน อาคารนั้น ๆ  
                         ทั้งนี้  บ้าน  อาคารจะอยู่อาศัย-ทำการค้ารุ่งเรือง  "ชะตาคน"  หรือผู้อยู่อาศัย-ทำการค้าต้องสอดคล้องกับ  "ชะตาบ้าน"  เช่นบ้านเลขที่รวมกัน 3
         "ชะตาบ้าน" ชอบเสียงดัง  ถ้าผู้อยู่อาศัย ทำการค้า ชอบความสงบ อยู่อาศัยคนเดียว หรือประกอบธุรกิจการค้าที่ไม่มีเครื่องจักร เครื่องกล ที่ทำให้เกิดเสียง
         การอยู่อาศัย ทำการค้าก็จะพบความสุข ความรุ่งเรือง ไม่ได้
                         เพราะ "ชะตาบ้าน" กับ "ชะตาคน" ไม่สอดคล้องกัน

                         นอกเหนือจากนั้น การอยู่อาศัย ทำการค้าจะเจริญรุ่งเรือง ถ้าฮวงจุ้ยภายนอก กับการจัดตกแต่งฮวงจุ้ยภายใน สอดคล้องกับเลขที่บ้าน ตัวอย่าง
         บ้านเลขที่รวมเท่ากับ 22 ด้านหน้าต้องตรงกับทิศตะวันออก ถนนกว้าง ไม่มีบ้านหรืออาคารฝั่งตรงข้ามที่สูงกว่าบดบังแสงแดดตะวันออก ลักษณะบ้าน
         ต้องร่มรื่น   และการจัดตกแต่งภายในให้ใช้สีเขียว  แสงสว่างปานกลาง  เครื่องเรือนไม้  และพื้นที่ว่างภายในต้องกว้างขวางพอต่อการขยับเปลี่ยนแปลง
         ตำแหน่งการจัดวางเครื่องเรือน เป็นต้น
                         ทั้งนี้ "ชะตาบ้าน" ไม่ใช่หมายถึงเลขที่บ้าน แต่ประกอบรวมกันตั้งแต่เลขที่บ้าน ประตู หน้าต่าง ลักษณะบ้าน ตลอดกระทั่งเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
         ของบ้าน หรืออาคารดังกล่าว ..


  ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน  

 หน้าแรก | ประวัติ-ผลงานอาจารย์สมเจตน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

กิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด 
  www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |