อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ผลงานอาจารย์สมเจตน์ ติดต่ออาจารย์สมเจตน์

                                ออกแบบโลโก้อย่างไรให้โดนใจ ?

                                ยืนยันอีกครั้งว่า โลโก้ คือส่วนหนึ่งของแบรนด์ หรือตราสินค้า ดังนั้นการสร้างโลโก้อย่างเดียวไม่ได้ทำให้เกิด "แบรนด์" และถ้าต้องการ
        สร้างแบรนด์ต้องเริ่มตั้งแต่ ชื่อกิจการ ชื่อสินค้า แนวทางบริหารจัดการองค์กร กระทั่งถึงสีเสื้อบุคลากร ..ฯลฯ..
                                โดยกำหนดทั้งหมดเป็นแนวทางเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน (Target)
                                โลโก้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อกิจการ ชื่อสินค้าหรือบริการ คือส่วนหนึ่งของแบรนด์ แต่คือส่วนสำคัญที่สุดทั้งนี้ถ้าเปรียบแบรนด์คือมนุษย์ โลโก้
        คือใบหน้า ทุกวันทุกเวลา พบปะเจอะเจอกัน ไม่ว่ารู้จักไม่รู้จัก คุ้นเคยหรือไม่ ?
                                สิ่งแรก ๆ ที่เรามักกระทำระหว่างกันนั่นคือ มองหน้า

                                ทฤษฎีสร้างโลโก้ตามแนวทาง ดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์ เรียกว่าวิชาสัญลักษณ์วิทยา นั่นคือรูปทรง ลายเส้น สี ที่ทำให้ผู้สัมผัสพบเห็น
        เกิดความรู้สึก เพื่อนำสู่การตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าหรือบริการ ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยธรรมชาติ
                                เหมือนยื่นมือออกไปข้างหน้าสัมผัสเปลวไฟหรือของมีคมจะดึงมือกลับอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ความเร่งรีบหรือรวดเร็วของการดึงมือกลับนั้น
        ไม่ได้มีผลกับความร้อนของไฟหรือความคมของโลหะ เมื่อผิวหนังสัมผัสถูกกับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้ว
                                ปัจจัยของการออกแบบโลโก้เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายข้างต้น จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า สินค้าหรือบริการนั้น ใช้ทำอะไร (Benefit) กับทั้ง
        เจ้าของหรือผู้ริเริ่มสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการดังกล่าว เกิดความคิด ความต้องการหรือมุมมองอย่างไรในสินค้าหรือบริการของตน

                                นี่คือโจทย์สำคัญสำหรับการออกแบบโลโก้โดยใช้หลักการโหราศาสตร์ ประกอบกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ
                                ขั้นตอนการตอบโจทย์คือต้องพิจารณา ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการนั้น
                                แนวทางบริหารจัดการธุรกิจในอดีตจะวิเคราะห์ผู้บริโภคจากอัตรารายได้เป็นหลัก  เช่นถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ มนุษย์เงินเดือน ต้อง
        วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะนั่นคือเหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เงินเดือน
        รายได้เพิ่มขึ้นหรือลด

                                ปัจจุบันไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ? ใช้ฐานรายได้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องวิเคราะห์เจาะลึกถึงอารมณ์ แนวคิดและมูลเหตุของการตัดสินใจ
        เพราะช่องทางทำเงินสังคมปัจจุบันหลายหลาก  ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนปัจจุบันอาจจะไม่ได้จำกัดรายได้แค่เงินเดือน  หลายรายใช้เงินลงทุนกับมูลค่าหุ้น
        ทอง หรือทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
                                การควักกระเป๋าซื้อสินค้าหรือบริการนั้นอาจจะไม่ได้จำกัดว่าต้องสิ้นเดือน หรือจำกัดว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเท่านั้น

                                แต่ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ตราบเท่าที่เขาและเธอคือมนุษย์ การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเกิดจากความคิด จุดกำเนิดความคิด
        ได้แก่ สมอง
                                การเข้าใจการทำงานของสมองจะช่วยให้โจทย์สำหรับการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการง่ายขึ้น
                                สมองสั่งการของมนุษย์ประกอบด้วยสมองซีกซ้าย และสมองซีกขวา
                                สมองซีกซ้าย คือสมองเหตุผล ผ่านการรับรู้โดยดวงตาข้างขวาเป็นหลัก
                                สมองซีกขวา คือสมองอารมณ์ ผ่านการรับรู้โดยดวงตาข้างซ้ายเป็นหลัก
                                การวิเคราะห์เหตุผล ใช่หรือไม่ใช่ จะรับรู้และตัดสินโดยสมองซีกซ้าย  ความรู้สึกว่าสวยหรือไม่สวย ชอบหรือไม่ชอบ จะถูกกำหนดโดย
        สมองซีกขวา มองผ่านดวงตาข้างซ้าย
                                1+1 = 2 คือความจริงหรือเหตุผล คำตอบถูกต้องสำหรับทุกคนเหมือนกัน เกิดจากการทำงานของสมองซีกซ้าย
                                ผมชอบเพลงลูกทุ่ง คุณชอบ K Pop คืออารมณ์ การกำหนดความสวย ความชอบแต่ละคนต่างกัน เกิดจากการทำงานของสมองซีกขวา
                                และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ ดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์ มองชัยภูมิด้วยการหันหน้าเข้าภายในบ้าน อาคารหรือสถานที่

                                การออกแบบโลโก้จึงง่ายมาก  สินค้าหรือบริการนั้นตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายด้านเหตุผลหรืออารมณ์  ตัวอย่าง  สินค้าเบียร์
        ถือเป็นสินค้าตอบสนองด้านอารมณ์ โลโก้เบียร์สิงห์ สิงห์ยกเท้าขวา และเมื่อมองดูจะเป็นทางซ้ายของภาพ,  โลโก้เบียร์ช้าง อักษร Chang ใต้ช้างชนงวง
        อักษร C ตัวใหญ่โดดเด่นอยู่ฝั่งซ้าย เหมือนกับ คลาสเบิร์ก Carlsberg เป็นต้น
                                โลโก้ของคุมอง สถาบันเสริมการศึกษาคณิตศาสตร์ได้ใช้อักษร Kumon โดยให้อักษร O อยู่เกือบชิดขวาเป็นรูปใบหน้าการ์ตูนขนาดใหญ่
        กว่าอักษรทั้งหมด ฯลฯ


                                โลโก้คืออักษร รูปทรงและสี สำหรับการออกแบบไม่มีอะไรผิด ไม่มีอะไรถูก   ย้อนไปในอดีต โลโก้สินค้าบริการส่วนใหญ่ปรากฎกรอบ
        หรือวงกลม กระทั่งเกิดความเชื่อว่า ถ้าไม่มีกรอบ ไม่มีวงจะทำให้ธุรกิจรั่วไหล ไม่มั่นคง เพราะไม่มีสิ่งควบคุม
                                นั่นคือความคิดมุมมองสำหรับตลาดครอบคลุม หรือ Mass Market  ผู้คนเชื่อมั่นศักดิ์ศรีมากกว่าเงินทอง  อาชีพรับราชการคืออาชีพสูงสุด
        นักแสดง นักร้อง นักดนตรี ตลอดกระทั่งช่างตัดผม ถูกกำหนดว่าเป็นอาชีพต่ำต้อย เต้นกิน รำกิน หากินบนหัวคน ไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรี ฯลฯ
                                แต่วันนี้สังคมก้าวสู่ยุคตลาดเฉพาะกลุ่ม  Niche Market  ความต้องการทุกคนทุกอาชีพเติบโตเท่าเทียมกัน ทุกครอบครัวไม่ได้มีเครื่องรับ
        เครื่องเดียว ไม่มีโทรศัพท์บ้านแค่หมายเลขเดียว ฯลฯ
                                ความต้องการทุกด้านเพิ่มสูงขึ้น ความสำเร็จของการออกแบบโลโก้ให้โดนใจหมายถึงการสร้างสรรค์อักษร รูปทรงและสี โดยสื่อสารกับ
        กลุ่มเป้าหมายให้ได้ความชัดเจนโดยใช้หลักการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์
                                ไม่มีสิ่งใดถูกไม่มีสิ่งใดผิดแต่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กล่าวข้างต้นเป็นสำคัญ

หน้าแรก | ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

สำนักกิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด
www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |