ทำเสน่ห์.. ผูกจิตด้วยพิษรัก ตอน 2 / ตำรับอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
             2. สิ่งของใช้ส่วนตัวของบุคคลเป้าหมาย เช่นผ้าเช็ดหน้า ปากกา กระดาษโน้ต ถุงมือ ลิปสติก ถุงเท้า
             ไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าราคา แต่ต้องผูกพันทางจิตใจอย่างลึกซึ้งกับบุคคลเป้าหมาย ถ้าเห็นตั้งวางที่ใด
    เจ้าของต้องเรียกคืนทันทีแต่ถ้าต้องการประสิทธิผลแห่งพิธีกรรมให้ใช้เส้นผม, เส้นขนอวัยวะซ่อนเร้นหรือ
    หรือเศษเล็บมือเล็บเท้าของบุคคลเป้าหมาย
 
                3. ด้ายแดงและเข็มเย็บผ้า
                4. ปากกาหมึกแห้งสีแดง
                5. ปากกาเมจิกสีแดง
                6. แผ่นดวงจักรราศีเปล่า จำนวน 2 แผ่น
                7. กรรไกร
               
8. ปูนแดง 1 ห่อ (ที่ใช้เคี้ยวร่วมกับหมาก-พลู)
                9. ธูปและกระถางธูป
                10. เทียนขาวน้ำหนัก 1 บาทห่อใหญ่
                11. เชิงเทียน 1 คู่พร้อมเทียนสำหรับจุดประกอบพิธีกรรม
                12. ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค

                ใกล้ฤกษ์ยามตามที่กำหนดแล้ว ผู้ประกอบพิธีกรรมจะต้องเขียนยันต์  "มหาอุด 8 ทิศ"  
                ใช้มือซ้ายด้วยหมึกสีแดงหลังจากนั้นจุดเทียนขนาดน้ำหนัก 1 บาทปักกลางยันต์มหาอุดเริ่มจากทิศตะวันออกแล้วเวียนซ้ายสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,
       ทิศเหนือ, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ทิศตะวันตก, ทิศตะวันเฉียงใต้, ทิศใต้ ก่อนสิ้นสุดทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผู้ช่วยประกอบพิธีกรรมต้องคอยดูแลไม่ให้เทียน
       ที่จุดติดทั้งแปดเล่มดับ ถ้าเทียนไฟละลายใกล้หมดต้องทำการจุดเทียนปักทดแทนทันที ภายหลังจุดเทียน 8 ทิศ ผู้ประกอบพิธีกรรมนั่งหันหน้าทิศตะวันตก
       เฉียงเหนือและท่องคาถาบูชาครู โดยไม่ต้องขึ้นด้วยนะโม 
                โอม สักกัสสะ วชิราวุธทัง เวสสะวัณณัสสะ คฑาวุธัง อาฬวะกัสสะ ทุสาวุธังยะมะกัสสะ ทุสาวุธังมารัสสะ กะกาวุธันติ อะเมปัญ จะอาวุเธทิสะวา สัพเพ
       ยักขาปะสายันติ
                อำนาจแห่งองค์ท้าวเวสสุวัณ โลกมืดตะวันดับ ข้าฯ จะกลับโลกโลกาพลิกผืนฟ้าเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่ง  
                โอม พระราหู เทพแห่งความลุ่มหลงมิรู้เหตุมิรู้หาย พระเกตุเทพแห่งความเคลื่อนไหวในโลกา พระมฤตยูเทพผู้มิรู้อยู่นิ่งเจ้าเอย ข้าฯ จะปลุกพระสำแดง
       พระนารายณ์ทรงแสงฤทธา ปลุกด้วยเวทย์มนต์กลคาถา ปลุกพระจัทราทิวากาล ปลุกอาทิตย์กลางราตรีแลเรียกขานวิญญาณผีเปรตอาเพทผีป่า ปลุกสะบ้าแล
       เขาควาย ปลุกวิญญาณลูกถูกทิ้งตายวายชนม์ จงก่อเกิดผลก่อเกิดพลัง ก่อเกิดความขลังแก่ตัวข้าฯ ด้วยมุ่งมาดมุ่งหมาย ปลุกร้ายกลายเป็นดี ปลุกผีให้เป็นคน
       ด้วยเวทย์มนต์กลคาถาแห่งข้าฯ จงสำแดงเดชด้วยบัดดล โอม สวาห สะวาโหม...


                เมื่อเข้าสู่ฤกษ์ยามตามกำหนด ผู้ประกอบพิธีกรรมใช้ปากกาหมึกแห้งสีแดงผูกดวงชะตาวางดวงดาวตามแบบราศีจักร ลงจักรราศีของบุคคลเป้าหมาย
       แล้วใช้ปูนแดงทาคมกรรไกรตัดแผ่นจักรราศีดังกล่าวตามแนวยาวออกเป็น 2 ส่วน
                พลิกใบรักหงายให้เห็นเส้นใบหรือสิ่งของส่วนตัวของบุคคลเป้าหมาย ถ้าของดังกล่าวใหญ่เกินกว่าใบรักให้ตัดหรือแบ่งส่วนเล็ก ๆ ส่วนเดียว วางตรง
    
   กลางใบรัก   นำแผ่นดวงจักรราศีที่ถูกตัดครึ่งหนึ่งของบุคคลเป้าหมายหงายขึ้น   และวางอีกครึ่งหนึ่งของผู้สั่งการประกบ   หรือกรณีประกอบพิธีกรรมด้วย
       ตัวเองก็ให้ใช้แผ่นดวงอีกครึ่งหนึ่งของตนเองประกบเช่นเดียวกัน ทำซ้ำอีกครั้งกับแผ่นดวงจักรราศีที่เหลือโดยให้ทับซ้อนกัน

                กรณีที่ใช้เส้นผม, เส้นขนที่อวัยวะซ่อนเร้นหรือเศษเล็บมือเล็บเท้าของบุคคลเป้าหมายจะต้องตัด สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวรวมกันก่อนทำตามขั้นตอนข้างต้น
       วางใบรักที่เหลือประกบปิดโดยให้ด้านที่ไม่เห็นเส้นใบอยู่ด้านบน สอดด้ายแดงเข้าเข็มเย็บผ้าที่เตรียมไว้  พันตรงก้านใบส่วนที่โผล่ยื่นออกมาจากใบทั้งสอง
       จากนั้นเย็บขอบใบด้วยวิธี  "ด้นถอยหลัง"  โดยต้องทำให้ยางรักไหลออกมา หากบุคคลเป้าหมายเป็นผู้ชายเย็บตามเข็มนาฬิกา ถ้าเป็นผู้หญิงต้องเย็บทวนเข็ม
       นาฬิการะหว่างประกอบพิธีห้ามไม่ให้สิ่งของที่อยู่ภายในล่วงหล่นเด็ดขาด  เสร็จเรียบร้อยแล้วขมวดปมตรงก้านใบอีกครั้ง  หยิบเทียนทั้ง 8 เล่มรวมกันแล้ว
       พนมมือ บริกรรมคาถาไม่ต้องตั้ง นะโมฯ ดังนี้
                กรณีบุคคลเป้าหมายเป็นผู้หญิง "มาเรโส เอหิมะมะ มุทุจิตตัง ภัทเทเอหิ หะทะยังมะอะอุ สิวังพรหมา จิตตังมา อิตถีรัสสะ จิตตัง พันธะนัง"
                บุคคลเป้าหมายเป็นผู้ชาย  "เมเรโส เอหิมะมะ มุทุจิตตัง  ภัทเทเอหิ หะทะยังมะอะอุสิวัง พรหมา จิตตังมา ปุริโสรัสสะ  จิตตัง พันธะนัง"
                หลังจากนั้นไม่ว่าบุคคลเป้าหมายผู้หญิงหรือผู้ชาย บริกรรมคาถาต่อไปนี้

                "พุทโธ  เมอัมหากัง ปาการังธัมโม  เมอัมหากัง  ปาการัง  สังโฆ  เมอัมหากัง  ปาการัง  สิทธิพุทธา  ชะนาจิตตัง สิทธิธัมมัง ชะนาจิตตัง สิทธิสังฆาชะตา
       จิตตานัง สิทธิพุทธาชะนาจิตตตัง สิทธิธัมมาชะนาจิตตัง สิทธิสังฆาชะตาจิตตัง สิทธิอัสสะราชาชะนะจิตตังสิทธินารายะ ชะนาจิตตัง สิทธินาคะชะนาจิตตัง
       สิทธิครุฑาชะตาจิตตัง  สิทธิราชาชะนาจิตตัง  สิทธิเทวาชะตาจิตตัง  สิทธิวิญญาชะตาจิตตัง  พุทธังสิทธิชะตาจิตตัง ธังมังสิทธิชะตาจิตตัง สังคมสิทธิชะนา
       จิตตัง สัพเพชะนา พะหูชะนา  
                โอมพะลังวา  ฤทธาวาราชะกุมาโรวา  ราชะกุมารีวา อัคคะมเหสีวา เทวาวา ราชาวา  อิตถีวา  ปุริโสวา สมโณวา พรหมะโนวา โอมจิตตัง เอหิ เอหิ สัพพะ
       ชัยยะสิทธิสวาโหมฯ" ภาวนา 16 คาบหรือ 16 ครั้ง


                แล้วมอบให้ผู้สั่งประกอบพิธีกรรมนำไปใส่ไว้ "ใน" หมอนที่นอนทุกคืนและห้ามมิให้กลับหมอนบริกรรมคาถาข้างต้นก่อนนอนทุกคืนประมาณ 7 วัน
       บุคคลเป้าหมายจะนั่งร้อนนอนทุกข์  จิตใจสับสน เกิดอาการหลง ๆ  ลืม ๆ หลังจากนั้นจะคิดถึง ผูกพันอย่างรุนแรงอยากใกล้ชิดผู้สั่งประกอบพิธีกรรม
                คำเตือน... พิธีกรรมนี้อาจจะก่อเกิดผลข้างเคียง และกระทำแล้วถอนไม่ได้..!!


 หน้าแรก | ประวัติ-ผลงานอาจารย์สมเจตน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

กิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด 
  www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |